Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. května 2018. Od tohoto data budete máte možnost uplatnit tato svá práva:

 • PRÁVO NA PŘÍSTUP
 • PRÁVO NA OPRAVU
 • PRÁVO NA VÝMAZ
 • PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
 • PRÁVO PODAT STÍŽNOST

prostřednictvím e-mailové adresy inzerce@hrportals.cz

Společnost HRportals.cz s.r.o., pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V současné době jsme v závěrečné fázi implementace požadavků GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Nebudeme Vás obtěžovat žádostí o udělení souhlasu se zasíláním informací o pracovních nabídkách, ale umožníme vám se ze seznamu oslovených jednoduše odhlásit na adrese inzerce@hrportals.cz.

1. ÚVOD

Společnost HRportals.cz s.r.o.,(dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem řady internetových serverů a mobilních aplikací, které jsou uvedeny níže v těchto smluvních podmínkách (dále jen „Podmínky“).

2. POPIS SLUŽBY

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů jednotlivých níže uvedených služeb při registraci v rámci internetového rozhraní či mobilní aplikace. V rámci Podmínek není rozhodné, zda se Uživatel přihlásil na server přes internetové rozhraní či mobilní aplikaci.

3. SEZNAM SERVERŮ

Tyto Podmínky se uplatní při registraci Uživatele na následující servery:

 • nabrigadu.info
 • nastalo.info

(společně dále v těchto Podmínkách jako „Servery“).

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Pro plné využití služeb Serverů má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých Serverů.

4.2. Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.

4.3. Uživatelský účet je použitelný napříč Servery; z technických důvodů je možné, že jednotlivé Servery požádají již přihlášeného Uživatele o zvláštní přihlášení.

4.4. V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

5. NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ UŽIVATELE

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky Serverů mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.

5.2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Serverů a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

6.2. Pro registraci Uživatele na Serverech je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).

6.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Serverech, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

6.4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

6.5. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

6.6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Na poskytování služeb jednotlivých Serverů se použijí dále jejich zvláštní smluvní podmínky. Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Serverů mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Serverů či služeb na Serverech či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB V RÁMCI SLUŽBY HRPORTAL.CZ

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany HRportals.cz s.r.o. pokud se jedná o uživatele služby hrportal.cz. Správcem osobních údajů je společnost HRportals.cz s.r.o., se sídlem Paťanka 2687/1b, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen "HRportals.cz s.r.o."). Vzhledem k tomu, že počínaje dnem 25.5.2018 se při zpracování Vašich osobních údajů budeme namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídit Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“) je toto poučení již připraveno s přihlédnutím k ustanovením tohoto Nařízení.

REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ SLUŽBY

Tato část poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany HRportals.cz s.r.o., pokud se jedná o registrované uživatele služby hrportal.cz.

PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

ÚDAJE ZÍSKANÉ V RÁMCI SLUŽBY HRPORTAL.CZ JSOU VYUŽÍVÁNY K TĚMTO ÚČELŮM:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování služby hrportal.cz, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence uživatelů této služby a smluvních vztahů
 • ochraně našich práv či práv třetích osob (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti stránek hrportal.cz
 • analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích (týká se jen soutěží, do nichž se aktivně přihlásíte)
 • zlepšování obsahu stránek hrportal.cz a jejich vývoji
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení EU č. 2016/679 a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům resp. zasílání nabídek práce odpovídajících Vašemu profilu zadanému do naší služby a k zasílání obchodních sdělení
 • Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu (např. zveřejnění životopisu), máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání služby hrportal.cz, oprávněné zájmy HRportals.cz s.r.o. (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování nabídek, které odpovídají Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či zaměstnavatelů, kterým bude Váš životopis zpřístupněn) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.) ).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas, např. pokud budete souhlasit se zveřejněním Vašeho životopisu zákazníkům naší služby. Další zveřejňování životopisu můžete kdykoliv odmítnout (souhlas odvolat). Při odvolání souhlasu bude Váš životopis znepřístupněn v rámci služby, nicméně upozorňujeme, že pokud bude mít některý zaměstnavatel v době Vašeho rozhodnutí o znepřístupnění Vašeho životopisu Vaše údaje (životopis) uložené v rámci jeho profilu, nedojde automaticky k jeho odebrání, bezodkladně jej však upozorníme na to, že Váš profil byl zrušen či přestal být veřejný a smažeme jej po uplynutí 6 měsíců. V rámci služby si můžete kdykoliv zobrazit přehled o tom, kterým zaměstnavatelům byl zpřístupněn Váš životopis. Pokud byste chtěli, aby došlo ke smazání Vašeho životopisu i z takovýchto výběrových řízení, kontaktujte nás prosím.

Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli naší služby hrportal.cz budou získány primárně od Vás a budou obvykle obsahovat Vaše jméno, příjmení, e-mail a heslo (v tzv. hashované podobě tak, aby nebylo jednoduše čitelné), dále další informace a dokumenty zadané Vámi do Vašeho profilu, jako je telefon, adresa, životopis, motivační dopis, certifikáty apod. a odkazy na Vaše profily na sociálních sítích, které do služby zadáte. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste se registrovali, jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko) a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali. V rozsahu, v němž naše služby umožňují zasílání vzkazů mezi uživateli či zaměstnavatelům, můžeme ukládat v systému i texty takových vzkazů a údaje odesílatele.

Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci Vašeho účtu. V této souvislosti o Vás budeme shromažďovat s tím související informace, například adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám a provedené změny.

Pokud Vám budeme nuceni zrušit Vaši registraci, např. po porušení podmínek služby, uložíme si Vaše základní údaje a důvod zrušení služby po přiměřenou dobu.

Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby.

V rámci našich služeb jsou také užívány tzv. cookies. Obecná pravidla pro jejich užití naleznete zde.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále 12 měsíců po jejím zrušení, po tuto dobu lze tedy účet reaktivovat. Při zrušení služby však rovnou smažeme některé důvěrnější údaje, jako je Váš životopis či Vámi uložená reakce na inzerát, která však může být nadále uložena v profilu jejího adresáta. Upozorňujeme však, že pokud Váš životopis byl některých zaměstnavatelem umístěn do výběrového řízení v našem systému, bude upozorněn na smazání životopisu, ale k výmazu (anonymizaci) jím uloženého klonu životopisu z výběrového řízení dojde až po uplynutí 6 měsíců od zařazení životopisu do výběrového řízení; pokud tedy chcete ukončit svoji účast ve výběrovém řízení dříve, kontaktujte nás nebo příslušného zaměstnavatele; stejný postup platí při odebrání životopisu z veřejné části serveru.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále 12 měsíců po jejím zrušení, po tuto dobu lze tedy účet reaktivovat. Při zrušení služby však rovnou smažeme citlivé údaje, jako je Váš životopis či Vámi uložená korespondence (výše jsou uvedena pravidla, jak nakládáme s údaji uloženými zaměstnavateli v probíhajících výběrových řízeních). Pokud nemáte zájem o archivaci Vaší korespondence se zaměstnavateli, před zrušením účtu ji smažte, v takovém případě nebude zálohována.

Po uplynutí 12 měsíců jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu (odvozenou zejména od doby, kdy by bylo možné proti naší společnosti vznášet právní nároky) pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a bezpečnostní logy aktivity v rámci účtu.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete zde a pro účely cílené nabídky zaměstnání zde.

U životopisů, které nebudou uživatelem po přiměřenou dobu aktualizovány či které budou vykazovat vady, si vyhrazujeme právo je znepřístupnit v rámci veřejné části databáze.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

ZRUŠENÍ SLUŽBY

Užívání naší služby hrportal.cz, můžete kdykoliv ukončit (to neplatí pro případ poskytování placené služby). Pokud chcete zrušit svoji registraci, kontaktujte administrátora služby, který s Vámi proces zrušení registrace dokončí. Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k původním účelům (vyjma životopisů zařazených u zaměstnavatelů do výběrových řízení, kde prosím o smazání výslovně požádejte, viz výše). Upozorňujeme, že jak je uvedeno výše, i po zrušení registrace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu s naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů a účetnictví.

Odškrtnutím políčka „Přeji si dostávat nabídky pracovních pozic cílené na základě údajů z mého uživatelského profilu a mého životopisu“ můžete vyjádřit nesouhlas s tím, abychom Vám zasílali cílené nabídky práce; v takovém případě budete dostávat pouze obecné newslettery. Upozorňujeme, že samotné zrušení registrace není považováno za odmítnutí zasílání obchodních sdělení (našich newsletterů), ty Vám tedy budeme i nadále zasílat do doby, než jejich zasílání neodmítnete.

Neregistrovaní uživatelé služby

Tato část poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany HRportals.cz s.r.o., pokud se jedná o uživatele služby hrportal.cz, kteří neprovedli registraci a pouze si vygenerovali životopis v rámci služby hrportal.cz

JAK SLUŽBA FUNGUJE?

Pokud nezaškrtnete příslušné políčko umožňující uchování životopisu, nebudete mít k Vašemu životopisu po jeho vygenerování přístup a Vámi zadaná data po 24 hodinách smažeme.

Pokud toto políčko zaškrtnete, bude Váš životopis po jeho vygenerování uložen v naší neveřejné databázi a použit pro níže uvedené účely do doby, než jej smažete. Pro možnost přístupu k editaci si prosím nezapomeňte zadat Váš e-mail a zaškrtnout možnost zaslání údajů pro editaci na Váš e-mail. Pro případné obnovení ztraceného přístupu nás prosím kontaktujte na inzerce@hrportals.cz.

V další fázi zadávání dat budete mít možnost si zvolit, zda chcete Váš životopis zpřístupňovat zaměstnavatelům registrovaným v hrportal.cz. V takovém případě však doporučujeme raději provést plnou registraci v našem serveru, díky níž budete mít jednodušší přístup k Vašim údajům.

PRO JAKÉ ÚČELY BUDEME VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Údaje budou zpracovávány k účelům spojeným s provozem serveru hrportal.cz (tedy budeme provádět jejich zpracování pro to, abyste mohli svůj životopis upravovat a dále využívat) a pokud na konci formuláře zakliknete políčko „Zařadit toto CV do databáze životopisů“ v rámci tohoto serveru také k poskytování (ať již za úplatu či bez ní) třetím osobám – zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání.

Dále budeme údaje získané v souvislosti s vygenerováním životopisu a v rámci logů jeho změn, jako je Vaše e-mailová adresa, IP adresa, z níž byly údaje uloženy a čas uložení, používat ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, ochraně našich práv a práv třetích osob (k tomuto účelu budeme v případě potřeby zpracovávat i obsah životopisu), zlepšování obsahu stránek hrportal.cz a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a plnění našich zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení EU č. 2016/679 a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů).

Vámi zadané údaje budou také využívány pro účely marketingu HRportals.cz s.r.o. a to pro zasílání tzv. obchodních sdělení a pro účely cílené nabídky zaměstnání.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAKÉ JSOU JEJICH ZDROJE?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.
Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s neregistrovanými uživateli naší služby hrportal.cz budou získány primárně od Vás a budou obvykle obsahovat Vaše jméno, příjmení, e-mail, dále další informace a dokumenty zadané Vámi do Vašeho životopisu, jako je telefon, adresa, životopis, motivační dopis, certifikáty apod. a odkazy na Vaše profily na sociálních sítích, které do služby zadáte. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko) a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali.
Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci naší služby. V této souvislosti o Vás budeme shromažďovat s tím související informace, například adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám a provedené změny.
Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby.
V rámci našich služeb jsou také užívány tzv. cookies. Obecná pravidla pro jejich užití naleznete zde.
Právní základ zpracování
Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu (např. zveřejnění životopisu), máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Právním základem výše uvedených zpracování je Váš souhlas a oprávněné zájmy HRportals.cz s.r.o., které jsou charakterizovány výše uvedenými účely zpracování, tedy zejména zájmem na řádném fungování služby hrportal.cz a souvisejícími účely. Dále je právním základem výše uvedených zpracování také plnění zákonných povinností HRportals.cz s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů a prevence deliktní činnosti.
Doba trvání souhlasu a možnost jeho odvolání, doba zpracování údajů
Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu neurčitou a kdykoliv v budoucnu je možné jej odvolat na e-mailu inzerce@hrportals.cz a v rámci přihlášení k editaci životopisu.
Při odvolání souhlasu bude Váš životopis znepřístupněn v rámci služby, nicméně upozorňujeme, že pokud bude Váš životopis některým zaměstnavatelem založen k jeho výběrovému řízení, nedojde automaticky k jeho odebrání, bezodkladně jej však upozorníme na to, že Váš profil byl zrušen či přestal být veřejný, ale k výmazu (anonymizaci) jím uloženého klonu životopisu z výběrového řízení dojde až po uplynutí 6 měsíců; pokud tedy chcete ukončit svoji účast ve výběrovém řízení dříve, kontaktujte nás nebo příslušného zaměstnavatele. Pokud budete chtít získat informaci, kteří zaměstnavatelé si Váš životopis uložili či je zvlášť požádat o jeho smazání, kontaktujte nás prosím na inzerce@hrportals.cz či dalších kontaktech. Obdobné platí pro případ, kdy svůj životopis změníte či smažete.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
U životopisů, které nebudou po přiměřenou dobu aktualizovány či které budou vykazovat vady, si vyhrazujeme právo je znepřístupnit v rámci veřejné části databáze.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete zde a pro účely cílené nabídky zaměstnání zde.
Po smazání životopisů jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu odvozenou zejména od doby, kdy by bylo možné proti naší společnosti vznášet právní nároky) pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a bezpečnostní logy aktivity v rámci účtu.
Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

KOMU MŮŽEME ÚDAJE O VÁS ZPŘÍSTUPNIT?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby můžeme také zpřístupňovat údaje o Vás třetím osobám – zaměstnavatelům, pokud nám k tomu dáte souhlas.
Pokud Váš životopis označíte jako veřejný, zpřístupníme vybrané údaje o Vás registrovaným zákazníkům – zaměstnavatelům a Váš kompletní životopis pak platícím zákazníkům. Ti si Váš životopis budou moci uložit do svých výběrových řízení. V rámci naší služby však zákazníci nezískávají žádný souhlas se zpracováním osobních údajů mimo naši službu, resp. mimo výběrová řízení, která byla zahájena po době, kdy byly Vaše údaje v naší službě zveřejněny zaměstnavatelům. Takto zpřístupněné životopisy automaticky smažeme (resp. je anonymizujme) v rámci výběrových řízení po uplynutí 6 měsíců od zařazení životopisu do výběrového řízení.
Jinak může HRportals.cz s.r.o. zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. HRportals.cz s.r.o. zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:
dodavatelům externích služeb pro HRportals.cz s.r.o. (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných HRportals.cz s.r.o., kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb HRportals.cz s.r.o.,
v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům HRportals.cz s.r.o. a auditorům HRportals.cz s.r.o., kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb HRportals.cz s.r.o.
osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek HRportals.cz s.r.o.
na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.
Jste povinni nám údaje poskytnout?
Vaše osobní údaje poskytujete HRportals.cz s.r.o. dobrovolně (pokud se však chcete do naší služby registrovat, resp. si vygenerovat životopis, vyžadujeme některé údaje jako povinné, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno službu hrportal.cz využívat či si vygenerovat životopis). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

NAŠE SLUŽBY A DĚTI

Nařízení případně české právní předpisy jej adaptující omezují v některých případech zpracování údajů v souvislosti s webovými službami, pokud by je měly využívat děti mladší 15 let. Zároveň stanoví vyšší práva na výmaz údajů těm uživatelům, kteří do služby zadávali údaje v době, kdy jim nebylo ještě 18 let.
Naše služba hrportal.cz není přímo určena pro použití osobám mladším 15 let. Ne vždy jsme však schopni poznat, že se do naší služby registruje dítě mladší 15 let. Proto apelujeme na rodiče, aby nás v případě, kdy budou mít podezření, že jejich dítě užívá naši službu a nebudou s tím souhlasit, kontaktovali.
V rámci registrace si vyhrazujeme právo přímo vyžadovat, aby registrující se osoba uvedla, zda je starší či mladší 15 let proto, abychom mohli prověřit, zda není k její registraci nutný souhlas jejího rodiče či jiného zákonného zástupce.
Pokud se přesto budete registrovat do naší služby jako osoba, která je mladší 18 let, upozorňujeme Vás, že máte zvýšené právo požadovat výmaz všech o Vás zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem věku. Vašemu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.

SOUHLAS

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.
Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat buď přímo v rozhraní služby či na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

PRÁVO NA NÁMITKU

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.
Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: inzerce@hrportals.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by HRportals.cz s.r.o. neměla údaje zpracovávat. Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby HRportals.cz s.r.o. takové údaje i nadále zpracovávala.
V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, případně marketing na našich webových stránkách) a cílených nabídek zaměstnání podle Vašich údajů, je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále takové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.
Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení (EU) 2016/679. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do naší služby z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení operátorem.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ (NEWSLETTERY)

Údaje o našich potencionálních, současných či minulých partnerech či o osobách, které nám k tomu udělily souhlas, budeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali. Zasílání nabídek není obvykle časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).
Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a případně přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali. V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít i další Vámi zadané údaje v rámci naší služby pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu. Bude se jednat o zasílání obchodních sdělení naší společnosti, týkajících se zejména služby hrportal.cz, resp. dalších obdobných služeb naší společnosti a zasílání nabídek pracovních pozic).
Obchodní sdělení Vám budeme zasílat v přiměřených intervalech, obvykle 1-2 krát do měsíce. Zasílání takovýchto sdělení budete moci kdykoliv odmítnout proklikem z každé doručené zprávy.
V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).
Zasílání obchodních sdělení budete mít vždy možnost odmítnout v rámci každé doručené zprávy, případně na níže uvedených kontaktech.
Údaje o tom, že jsme Vám zprávy zasílali a na jakém základě, případně i seznam zasílaných zpráv, budeme zpracovávat pro účely naší IT bezpečnosti, ochranu našich práv a práv třetích osob a doložení požadavků stanovených právními předpisy na ochranu osobnosti ještě po přiměřenou dobu poté, kdy vyslovíte se zasíláním takových zpráv nesouhlas.

PERSONALIZOVANÉ NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud neodmítnete zasílání pracovních nabídek cílených na základě údajů z Vašeho životopisu, budeme se snažit Vám zasílat prioritně nabídky odpovídající Vašemu životopisu.
Za účelem zasílání personalizovaných nabídek zaměstnání o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a případně přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali, a zároveň další Vámi zadané údaje v rámci naší služby (vč. údajů zadaných v rámci životopisu). Tyto údaje budeme využívat pro to, abychom si Vás zařadili do segmentu osob pro zasílání personalizovaných nabídek práce, které budou odpovídat Vašemu profilu.
Zasílání personalizovaných nabídek můžete kdykoliv odmítnout, nejlépe zakliknutím příslušného políčka v rámci služby.
V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).
Údaje o tom, že jsme Vám zprávy zasílali a na jakém základě, případně i seznam zasílaných zpráv, budeme zpracovávat pro účely naší IT bezpečnosti, ochranu našich práv a práv třetích osob a doložení požadavků stanovených právními předpisy na ochranu osobnosti ještě po přiměřenou dobu poté, kdy vyslovíte se zasíláním takových zpráv nesouhlas.

AKTUALIZACE ÚDAJŮ

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

FUNKCE „PŘEPOSLAT E-MAILEM“

Služba hrportal.cz umožňuje přeposílat odkaz na detail inzerátu třetím osobám, na něž vyplníte e-mail. Logovány jsou tyto údaje: jméno a e-mail příjemce, jméno a e-mail odesílatele, IP adresa odesilatele, čas odeslání. Text zprávy není ukládán. Údaje jsou logovány po dobu cca 6 měsíců za účelem předcházení deliktní činnosti a ochrany sítě.

REAKCE NA INZERÁTY

V této části se dozvíte, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji v případě, kdy reagujete na inzerát některého zaměstnavatele.
Náš systém umožňuje zaměstnavatelům nastavit možnost odpovědí na inzerát tak, že své reakce budete zadávat přímo do systémů zaměstnavatele, tzn. mimo systém hrportal.cz (tuto stránku poznáte tak, že bude na jiné URL adrese a nebude v barvách hrportal.cz). V takovém případě o Vás nebudeme sbírat žádné údaje. Pokud zaměstnavatel využije pro odpovědi formulář hrportal.cz, pak mu bude Vaše odpověď (tzn. všechny Vámi zadané údaje včetně údajů z Vašeho profilu, jste-li registrovanými uživateli služby hrportal.cz), které k odpovědi připojíte zaslána e-mailem (s těmito údaji již pak pracuje zaměstnavatel samostatně) a zároveň bude uložena v jeho rozhraní v systému hrportal.cz do příslušného výběrového řízení po dobu 6 měsíců (k doložení našeho plnění); upozorňujeme, že pokud jste ve Vašem profilu zvolili možnost přidávání odkazů na Vaše webové stránky a sociální sítě, budou tyto údaje k reakci připojeny. Zaměstnavatel Vás může také požádat o zvláštní souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jiné pozice, než na již reagujete. U některých zaměstnavatelů naše společnost funguje na základě zvláštní smlouvy jako tzv. zpracovatel osobních údajů a umožňuje jim používat náš systém pro správu jejich výběrových řízení a kontaktů získaných i mimo náš systém. V takovém případě o době uložení Vašich údajů rozhoduje příslušný zaměstnavatel.
Součástí služby je i možnost inzerenta zaslat reagujícímu uchazeči pozvánku s instrukcemi k natočení video dotazníku, která se stává součástí reakce.

FUNKCE „HLÍDACÍ PES“

Služba hrportal.cz umožňuje zřídit tzv. hlídacího psa, na základě kterého Vám bude 1x za den zasílán přehled nových pracovních pozic na našem serveru odpovídající Vámi vybraným parametrům. Za účelem funkčnosti služby, IT bezpečnosti, ochrany našich práv a práv třetích osob a doložení souladu s právními předpisy (zejména Nařízením) budeme u zřízeného hlídacího psa ukládat parametry zadané při jeho zřízení, Vaši e-mailovou adresu, IP adresu, z níž byly provedeny jednotlivé úkony a čas jejich provedení. Tyto údaje budou ukládány po dobu trvání hlídacího psa a po přiměřenou dobu poté, odvozenou zejména od doby, kdy by bylo možné proti naší společnosti vznášet právní nároky. Pokud neurčíte jinak, bude Vaše e-mailová adresa použita také k zasílání našich newsletterů.
Cookies a služby třetích stran
Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.
Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
V rámci stránky hrportal.cz používáme vlastní cookies, případně jsou v jejím rámci do Vašeho prohlížeče umísťovány cookies jiných provozovatelů.
Obecná pravidla pro užití cookies naleznete zde.
Služba hrportal.cz také umožňuje funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Google+ a LinkedIn. Tyto aplikace mohou samostatně sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách HRportals.cz s.r.o..
Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:
Facebook    https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Google+      https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs
LinkedIn      https://www.linkedin.com/help/linkedin

RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke zveřejnění zaměstnavatelům (tedy zejména údajů zadávaných do Vašeho životopisu). Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků či jiných zaměstnanců Vašeho podniku apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V rámci služby hrportal.cz to obvykle nutné nebude. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob.
Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
Každá fyzická osoba musí mít jeden vlastní přístup do příslušné části služby hrportal.cz (uživatelský profil, editace CV, …), sdílení přístupu je striktně zakázáno.
Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte. Upozorňujeme, že naše služba hrportal.cz není určena osobám mladším 15 let.
Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem HRportals.cz s.r.o.. Jedná se pravděpodobně o povrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete zde.
Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.
Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.
Poučení o Vašich právech
Poučení podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro období do 24.5.2018
V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny fyzické osoby (tzv. subjekty údajů), jejichž údaje HRportals.cz s.r.o. zpracovává, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“):
Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
získat osobní údaje, které se jí týkají a
(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.
Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.
Obecné podmínky služby hrportal.cz pro uživatele
Vyplněním údajů do formulářů potvrzujete, že jsou pravdivé. Informace o fungování služby a jejích funkcích naleznete též zde. Služba může obsahovat i další funkčnosti, např. tzv. hlídacího psa. Hlídací pes umožňuje uživateli požádat, aby mu byl 1x za den zasílán přehled nových pozic odpovídající jím vybraným parametrům.
Uživatel bere na vědomí, že HRportals.cz s.r.o. (dále také jen „poskytovatel“) není povinna uzavřít smlouvu o poskytování služeb hrportal.cz (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob.
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
Poskytovatel může tyto podmínky jednostranně změnit (a to např. v případě změny právních předpisů, změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli, změny výkladu právních předpisů, změn technických parametrů internetu, změn v odvětví srovnatelných služeb, změny služby apod.). Změna podmínek bude uživateli oznámena v rámci uživatelského rozhraní. Změnu podmínek může uživatel odmítnout a využívání služby v takovém případě kdykoliv ukončit zrušením registrace.
Poskytování služby není garantováno. Službu nemusí HRportals.cz s.r.o. poskytovat či ji může kdykoliv omezit či její poskytování zcela ukončit a to i jen pro jednotlivé uživatele. Omezení poskytování služby bude provedeno zejména v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob.
Veškerá doporučení a informace zobrazované v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.
Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná.
Uživatel bere na vědomí, že HRportals.cz s.r.o. nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.
Uživatel není oprávněn bez povolení poskytovatele užívat službu k podnikatelským účelům. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing apod.). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.
Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je služba provozována ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytování služby. Uživatel zejména nesmí server, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
Uživatel bere na vědomí, že HRportals.cz s.r.o. nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
HRportals.cz s.r.o. je oprávněna (avšak nikoliv povinna) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy HRportals.cz s.r.o., je HRportals.cz s.r.o. oprávněna tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a ukončit poskytování takové služby příslušnému uživateli. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči HRportals.cz s.r.o. uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je HRportals.cz s.r.o. oprávněna neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

Smluvní vztahy mezi HRportals.cz s.r.o. a uživateli se řídí českým právem.
Služba je poskytována uživatelům bezúplatně, není-li výslovně stanoveno jinak.
HRportals.cz s.r.o. je oprávněna k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
V případě potřeby dalších informací nás můžete kontaktovat na inzerce@hrportals.cz
Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.