Všeobecné obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HRportals.cz s.r.o. s.r.o. , IČO: 05636540, DIČ: CZ05636540 se sídlem Rooseveltova 400/25, Bubeneč, 160 00 Praha 6 (dále jen „HRportals.cz s.r.o.“) a podmínky užívání elektronických systémů společnosti HRportals.cz s.r.o. 

1. Úvodní ustanovení

 • HRportals.cz s.r.o. vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů (dále jen “Všeobecné obchodní podmínky”).
 • Všeobecné obcVšeobecné obchodní podmínky hodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy, do nichž HRportals.cz s.r.o. vstupuje v souvislosti s užíváním jejích elektronických systémů, včetně smluvních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství v obchodní činnosti a výroby reklamy a evidence osobních údajů pro zaměstnavatele.
 • Definice elektronických systému je uvedena níže v čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek.
 • Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Otázky neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2. Definice použitých pojmů

Pojmy použité v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:

 • Elektronické systémy HRportals.cz s.r.o.: Internetové stránky a počítačové programy provozované HRportals.cz s.r.o., určené k uživáním inzerenty.
 • Elektronické systémy HRportals.cz s.r.o. jsou určeny pouze pro podnikatelské subjekty.
 • Užívání elektronických systémů HRportals.cz s.r.o.: Procházení, čtení a zápis do internetových stránek a počítačových programů vytvořených ze strany HRportals.cz s.r.o., které jsou přístupné třetím osobám.
 • Uživatel: Každá osoba zaregistrovaná na internetových stránkách HRportals.cz s.r.o., která používá Elektronické systémy HRportals.cz s.r.o. dostupné na počítačové síti internet.
 • Inzerent: Právnická či fyzická osoba podnikající, která uzavře s HRportals.cz s.r.o. smlouvu o poskytování služeb definovaných v článku 4. Všeobecných obchodních podmínek.
 • Reklamní prostor: Komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.

3. Přehled služeb HRportals.cz s.r.o.

 • Inzerce pracovních pozic a automatizované zpracování dat. Služba inzerce volných pozic a automatizované zpracování dat spočívá v automatizovaném zpracování dat v oblasti lidských zdrojů a zveřejnění inzerátu volné pracovní pozice   při využití Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.

Reklamní služby

 • Reklamními službami se rozumí služby poskytované ze strany HRportals.cz s.r.o. Inzerentovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v zabezpečení tvorby, vlastní technické realizaci a prezentování reklamního prostoru na nebo prostřednictvím Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. ve prospěch Inzerenta.

Konzultační služby

 • Konzultačními službami se rozumí poradenství v oblasti lidských zdrojů a ostatní služby související s poradenstvím na trhu práce.

4. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

 • Uživatelé a Inzerenti se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani HRportals.cz s.r.o..
 • Uživatelé a Inzerenti se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.
 • Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel nebo Inzerent, který tyto informace uložil do Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o.. Uživatel a Inzerent tímto výslovně souhlasí s tím, aby HRportals.cz s.r.o. uchovávala informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele či Inzerenta.
 • Uživatel a Inzerent tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu s inzerentem či Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. Uživatelem či inzerentem, který uvedl informace v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Inzerent či Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

5. Nakládání s prezentovanými informacemi

 • HRportals.cz s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci inzerátů, které vykazují jednu, nebo více z následujících vlastností:
  • jsou v rozporu s platnými právními předpisy v ČR
  • jsou v rozporu s dobrými mravy a etickými pravidly
  • obsahují tématiku týkají se drog či jiných návykových látek, rasismu a dalších nevhodných témat
  • v nabídce není jasně popsána a definována pracovní pozice, obsahují pouze obecné informace (obsahující např. texty Pro více informací napište)
  • inzeráty vyžadující vstupní poplatek za informace k práci či její zajištění
  • různé erotické služby (včetně erotických masáží, společnice, tanečnice, brigády, kde je brigádnik obnažen)
  • nedůvěryhodné administrativní brigády i práce, kde chybí řádný popis firmy, přesná specifikace práce, s nepřiměřenou mzdou či mzdou neodpovídající mzdovým tarifům apod.
  • nabídky, kde není žádná odměna (i když je možný příslib odměny do budoucna, jestliže se projekt vyvine dobře apod.)
  • práce není podložená pracovní smlouvou či dohodou konanou mimo pracovní poměr ani jinou smlouvou o spolupráci (práce načerno)
  • poškozuje dobré jméno Provozovatele či jiných firem, zejm. jiných inzerentů
  • uvádí nepravdivé informace či informace, k nimž nemá oprávnění je zveřejňovat (informace o třetích osobách, ochranné známky apod.)
  • není také možné inzerovat brigády, kdy je potřeba pro výkon brigády určitý finanční vklad (např. nakoupení produktů určité společnosti, které se pak prodávají dále, např. v oblasti kosmetiky, výživového poradenství apod.) či brigády typu zpracování podkladů pro seminární práce z domova a další
 • HRportals.cz s.r.o. je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Všeobecných obchodních podmínek. HRportals.cz s.r.o. je oprávněna upozornit Uživatele nebo Inzerenta na rozpor jeho jednání s Všeobecnými obchodními podmínkami a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit z Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o., a to i bez souhlasu Inzerenta nebo Uživatele.
 • HRportals.cz s.r.o. si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. Uživatelem či inzerentem, který opakovaně či podstatně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 • HRportals.cz s.r.o. si vyhrazuje právo nevrátit poplatek za prémiovou inzerci inzerátu, který byl z inzerce stažen kvůli porušení stanov uvedených v tomto odstavci.

6. Předání podkladů a termín zahájení služeb

 • Uživatelé a Inzerenti jsou povinni předat HRportals.cz s.r.o. podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o., pokud není dohodnuto jinak.
 • V případě využití Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. nejdéle do pěti hodin po řádném odeslání údajů. Pokud se však jedná o první použití autorizované části Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. inzerentem (tj. prostřednictvím nové registrace Inzerenta), pak jsou informace zobrazeny na Elektronických systémech HRportals.cz s.r.o. po ověření této nové registrace Inzerenta, nejdéle však do 2 pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje HRportals.cz s.r.o. zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejdéle však do deseti pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.
 • Termín započetí služby ze strany HRportals.cz s.r.o. v případě služeb poskytovaných dle bodu 4. Všeobecných obchodních podmínek bude uveden v samostatné objednávce nebo sjednán ve smlouvě.
 • Inzerent je povinen se před započetím poskytování služeb ze strany HRportals.cz s.r.o. zaregistroval do příslušného Elektronického systému HRportals.cz s.r.o. jako hlavní uživatel. Inzerent má právo vytvářet další uživatelské účty (podúčty)
 • Inzerent má právo v příslušném Elektronickém systému HRportals.cz s.r.o. dynamicky vytvářet, upravovat, publikovat, pozastavovat a archivovat jednotlivé pracovní pozice, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
 • Každá jednotlivá pozice bude ze strany HRportals.cz s.r.o. prezentována službou www na Internetu po inzerentem stanovenou dobu. HRportals.cz s.r.o. zobrazí pozici nejpozději do 5 (pěti) hodin od okamžiku vložení inzerentem do Elektronického systému HRportals.cz s.r.o. v případě, že je nainstalován na serverech provozovaných HRportals.cz s.r.o..

7. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

 • Uživatelé a Inzerenti se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, Inzerentech, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany HRportals.cz s.r.o..
 • Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
 • Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy uzavřené mezi HRportals.cz s.r.o. a inzerentem.
 • Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Inzerenta, zavazuje se HRportals.cz s.r.o., že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako HRportals.cz s.r.o..
 • HRportals.cz s.r.o. se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. HRportals.cz s.r.o. bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

8. Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

 • HRportals.cz s.r.o. přijímá objednávky od svých Inzerentů, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 4. Všeobecných obchodních podmínek. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení HRportals.cz s.r.o..
 • Objednávky na služby automatizovaného zpracování dat poskytované elektronickou formou přijímá HRportals.cz s.r.o. především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na Elektronických systémech HRportals.cz s.r.o.. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem, poštou nebo faxem.
 • HRportals.cz s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že ji podala osoba nebo zástupce společnosti, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s HRportals.cz s.r.o.. Dále pokud by realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou HRportals.cz s.r.o.
 • Nedojde-li k odmítnutí objednávky, zahájí HRportals.cz s.r.o. poskytování služby bez zbytečného odkladu.
 • Inzerent bere na vědomí, že HRportals.cz s.r.o. vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti Inzerenta; v ostatních případech bude objednávka potvrzena konkludentně okamžikem, kdy ze strany HRportals.cz s.r.o. dojde k zahájení poskytování služby.

9. Uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:
  • okamžikem započetí poskytování služeb;
  • uzavřením smlouvy v případě potvrzení objednávky.
 • HRportals.cz s.r.o. si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž včas Inzerenta vyrozumí.
 • Inzerent uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s respektováním termínů a dalších podmínek poskytování služeb specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách a respektováním technických možností média internet a Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o.. A dále s obsahem Všeobecných obchodních podmínek.

10. Ceny a platební podmínky

 • Za poskytnuté služby uhradí Inzerent HRportals.cz s.r.o. cenu dle ceníku služeb HRportals.cz s.r.o. platného ke dni doručení objednávky HRportals.cz s.r.o.. Ceníky jsou zveřejněny v Elektronických systémech HRportals.cz s.r.o..
 • Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury. HRportals.cz s.r.o. vystaví Inzerentovi fakturu do 15 dnů ode dne přijetí objednávky. Faktura je splatná 14. den ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
 • Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje první den poskytování služby ze strany HRportals.cz s.r.o., nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytování služby ze strany HRportals.cz s.r.o..
 • Inzerent nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.
 • HRportals.cz s.r.o. si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.
 • V případě, že Inzerent je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je HRportals.cz s.r.o. oprávněna přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena inzerentem v plné výši uhrazena.  Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet HRportals.cz s.r.o.. Inzerent nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.
 • Inzerent souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

11. Předplatné inzerce

 • Inzerent bere na vědomí, že kredity zakoupené v rámci služby „Balíčky kreditního předplatného“ anebo roční objednávky služeb se v případě jejich nevyčerpání nevracejí. Kredity se převádějí do dalšího období až do jejich úplného vyčerpání.
 • Inzerent se zavazuje využívat služeb HRportals.cz s.r.o. výhradně pro svou vlastní potřebu.

12. Ukončení smlouvy

 • HRportals.cz s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže podklady dodané inzerentem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, Inzerent je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči HRportals.cz s.r.o.. Smluvní strany výslovně sjednávají, že HRportals.cz s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že Inzerent je v prodlení s úhradou závazku vzniklého na základě jiné smlouvy. Pokud Inzerent poškozuje dobré jméno HRportals.cz s.r.o.. Inzerent požaduje prezentování informací na Elektronických systémech HRportals.cz s.r.o., které jsou v rozporu se Všeobecných obchodních podmínek;
 • Inzerent je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do druhého dne ode dne zahájení poskytování služby, a to pouze v případě, že u službeb neobdržel Inzerent v Elektronickém systému HRportals.cz s.r.o. žádnou reakci uchazeče na inzerci. Inzerent je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany HRportals.cz s.r.o. po dobu delší než 3 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.
 • Smlouva uzavřená mezi HRportals.cz s.r.o. a inzerentem zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;
 • Dohodou HRportals.cz s.r.o. a Inzerenta.
 • V případě prodlení Inzerenta s úhradou ceny za služby vzniká HRportals.cz s.r.o. nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 %  z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

13. Odpovědnost za škodu 

 • HRportals.cz s.r.o. je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení HRportals.cz s.r.o., a to po dobu, po kterou trval výpadek.
 • HRportals.cz s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení HRportals.cz s.r.o.. “Vyšší mocí” se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli HRportals.cz s.r.o.. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně HRportals.cz s.r.o., zavazuje se HRportals.cz s.r.o. bez zbytečného odkladu uvědomit Inzerenta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude HRportals.cz s.r.o. pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.
 • Odpovědnost HRportals.cz s.r.o. za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením HRportals.cz s.r.o. v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi HRportals.cz s.r.o. a inzerentem je omezena na částku uhrazenou inzerentem za služby na základě uzavřené smlouvy. HRportals.cz s.r.o. není povinna nahradit Inzerentovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

14. Autorská práva a ochranné známky 

 • Inzerent je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany HRportals.cz s.r.o. použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. HRportals.cz s.r.o. neodpovídá za porušení autorských práv inzerentem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných inzerentem. V případě, že HRportals.cz s.r.o. vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení inzerentem jakákoli škoda, zavazuje se ji Inzerent HRportals.cz s.r.o. nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany HRportals.cz s.r.o. vyzván.
 • Inzerent není oprávněn užít Elektronické systémy HRportals.cz s.r.o. nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu HRportals.cz s.r.o.. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Uživatelů.
 • Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech HRportals.cz s.r.o. je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu HRportals.cz s.r.o., jsou zakázány.

15. Zpracování osobních údajů

 • HRportals.cz s.r.o. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • HRportals.cz s.r.o. prohlašuje, že  veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a tyto poskytuje Inzerentovi, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů.  HRportals.cz s.r.o. je oprávněna obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
 • HRportals.cz s.r.o. prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude Inzerent, osobní údaje budou získány prostřednictvím Elektronických systému HRportals.cz s.r.o. a HRportals.cz s.r.o. bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů, bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
 • HRportals.cz s.r.o. se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím Elektronických systémů HRportals.cz s.r.o. tak, aby Inzerent jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.
 • Uživatelé udělují HRportals.cz s.r.o. předáním kontaktních údajů (např. e-mail, telefon) souhlas s kontaktováním.
 • Uživatelé i Inzerenti berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronických systémech HRportals.cz s.r.o. jsou ze strany HRportals.cz s.r.o. zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany HRportals.cz s.r.o. dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

16. Mimosoudní řešení sporů

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 • Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

17. Závěrečná ustanovení 

 • HRportals.cz s.r.o. je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi HRportals.cz s.r.o. a inzerentem či Uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
 • Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 3.2.2023.